Изграждане на зелени площи над замърсена почвена основа

Изграждане на зелени площи над замърсена почвена основа

Сложност:

Рекултивацията на терен, нарушен в следствие на природни или антропогенни дейности включва комплекс от дейности по възстановяване и подобряване на ландшафта.

В случайте, когато се налага изземване на замърсените земни маси и добавяне на плодороден слой, положената PVC мембрана разделя двата пласта, като не позволява нарушената почва да навлезе в новонасипаната. Допълнително тя предотвратява попадането на замърсени подпочвени води в новият слой хумусна почва.

За запазване на мембраната в добро състояние и предотвратяването на механични повреди, под нея се полага защитен геотекстил.

Дренажният геокомпозит освен защитна функция, благодарение на своите канали в надлъжна посока, спомага площното отводняване на терена. Върху така изолираната замърсена основа следва да се насипе плодородна почва и да се озелени. При засаждане на едроразмерна растителност е необходимо тя да се укрепи посредством система за подземно стабилизиране с цел предотвратяване нейното обръщане.

 

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: